Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OR PTM.
 
Zebranych powitała Prezes OR PTM prof. Stanisława Kanas, która w słowie wstępnym zaprosiła do wysłuchania odczytu pt. „Historia rozkładu normalnego” i przybliżyła sylwetkę prelegenta prof. Ludomira M. Laudańskiego.  W dalszej części zebranie przebiegało według następującego porządku:

1. Sprawozdanie z działalności OR PTM za ostatni okres,

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

3. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu OR PTM za minioną kadencję,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej,

5. Wybór nowego Zarządu OR PTM, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na WZ PTM,

6. Plany działań OR PTM na następne lata,

7. Sprawy różne, wnioski.

W wyniku tajnego głosowania dokonano następującego wyboru:

  • dr Anna Szpila – na stanowisko wiceprezesa

  • dr Krzysztof Piejko – na stanowisko członka Zarządu

  • mgr Jadwiga Orłowska – Puzio – na stanowisko skarbnika

Do dwuosobowego składu Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji jednogłośnie powołani zostali: dr Renata Jurasińska i mgr Adam Kawałek.

Przy wyborze Delegatów na WZ PTM ustalono, że powołani zostaną również zastępcy. W drodze głosowania delegatami wybrani zostali: prof. Andrzej Kamiński i dr Krzysztof Piejko a ich zastępcami: prof. Jan Stankiewicz i dr Anna Szpila.

Plany działań OR PTM na najbliższe lata obejmować mają kontynuację międzyuczelnianych wykładów popularno-naukowych, organizację (w miarę dostępnych środków) odczytów i warsztatów dla uczniów, zacieśnienie współpracy z nauczycielami matematyki.